அருள்மிகு மருந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், டி.இடையார்

அருள்மிகு மருந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், டி.இடையார்

இறைவன்: மருந்தீஸ்வரர் இறைவி: ஞானாம்பிகை தீர்த்தம்: சிற்றிடை பாடியோர்: சுந்தரர் கோயிலின் சிறப்புகள்:           தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 13 வது ஆலயம். கைலாசத்தில் சிவன் பார்வதிக்கு சிவ உபதேசம் செய்யும் பொழுது கிளி வடிவம் கொண்ட...

read more
அருள்மிகு வீரட்டேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்கோயிலூர்

அருள்மிகு வீரட்டேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்கோயிலூர்

இறைவன்: வீரட்டேஸ்வரர் இறைவி: பெரியநாயகியம்மை தீர்த்தம்: தென்பெண்ணை பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 11 வது ஆலயம். அட்ட விரட்ட தலங்களுள் ஒன்று. அந்தகாசுரனை வதம் செய்த தலம். சூரிய...

read more
அருள்மிகு நெல்வெண்ணையப்பர் திருக்கோயில், திருநெல்வெண்ணை

அருள்மிகு நெல்வெண்ணையப்பர் திருக்கோயில், திருநெல்வெண்ணை

        இறைவன்: வெண்ணையப்பர் இறைவி: நீலமலர்கன்னியம்மை தீர்த்தம்: வெண்ணை தீர்த்தம் பாடியோர்: சம்பந்தர்     கோயிலின் சிறப்புகள்:      தேவார பாடல் பெற்ற நடு  நாட்டு ஆலயங்களில் 10 வது ஆலயம். ஒருகாலத்தில் நல்ல விளை நிலங்கள் நிறைந்த ஊர். ...

read more
அருள்மிகு பக்தஜனேஸ்வரர்  திருக்கோயில், திருநாவலூர்

அருள்மிகு பக்தஜனேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருநாவலூர்

      இறைவன்: பக்தஜனேஸ்வரர், திருநாவலீஸ்வரர் இறைவி: சுந்தரநாயகியம்மை தீர்த்தம்: கோமுகி தீர்த்தம், கருட நதி பாடியோர்: சுந்தரர்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       தேவார பாடல் பெற்ற நடு  நாட்டு ஆலயங்களில் 8 வது ஆலயம். வாசுகி என்ற...

read more